Zmiany w Kodeksie pracy – Prezydent podpisał ustawę

W dniu 3 czerwca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą dotychczasowy Kodeks pracy. Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Ustawodawca za cel obrał wprowadzenie rozwiązań ułatwiających pracownikom realizację przysługujących im uprawnień pracowniczych oraz wzmacniających ochronę pracowników.

Ujednolicona Ustawa przewiduje modyfikacje z związane ze świadectwem pracy, w tym:

  • wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz do skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy z 7 do 14 dni;
  • wzbogacenie Ustawy o regulację, z której wprost wynika prawo do wystąpienia przez pracownika, w przypadku niewydania mu przez pracodawcę świadectwa pracy, z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa do sądu pracy;
  • wprowadzenie regulacji uprawniającej pracownika do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe,

a ponadto zmiany przepisów związanych z dyskryminacją i mobbingiem, w tym:

  •  stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację;
  • umożliwienie, w przypadku sytuacji, w której zachodzi zjawisko mobbingu, dochodzenia od pracodawcy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę – także w sytuacji, gdy pracownik nie dokonał rozwiązania stosunku pracy.

Zmiany obejmują również przepisy związane z rodzicielstwem, w tym:

  • objęcie szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowników – innych członków najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego, lub urlopu rodzicielskiego, oraz przyznanie im uprawnień analogicznych do przysługujących pracownikom oraz pracownikom będących ojcami wychowującymi dziecko, korzystającymi z tych urlopów,

i w końcu przepisy związane z roszczeniami pracowników w przypadku rozwiązania stosunku pracy, w tym:

  • przyznanie pracownikowi, który objęty jest ochroną przedemerytalną, któremu umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, prawa żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia do pracy na poprzednio obowiązujących warunkach.