Surowsze kary za fałszowanie liczników przebiegu pojazdu.

W dniu 15 marca 2019 r. Sejm przyjął zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt znowelizowania przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu Karnego. Parlamentarzyści opowiedzieli się bowiem za zaostrzeniem kar dotyczących procederu fałszowania liczników przebiegu pojazdu niemal jednogłośnie.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja przepisów przewiduje każdorazowo za popełnienie przestępstwa karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, zarówno dla wykonawcy, jak i zlecającego oszustwo. Nadto przewidziana została również kara grzywny do 3.000 zł, która nałożona zostanie na właściciela pojazdu w sytuacji, gdy ten nie zgłosi w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany licznika na nowy.

Obecnie stacje kontroli pojazdów obowiązane są przekazywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców odczytany podczas obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów stan licznika, a także informację jego wymianie.

Celem podwyższenia poziomu bezpieczeństwa, a także ułatwienia wykrywania przestępstw, projekt nowelizacji przewidział, iż Policja, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, a także służby celne uprawnione będą do udokumentowania aktualnego stanu licznika przy każdorazowej kontroli pojazdu.